Những thuật ngữ thường gặp trong Bảo hiểm Nhân thọ (phần 2)


Bảo hiểm Nhân thọ đôi lúc sẽ rất khó hiểu với những thuật ngữ như “Năm hợp đồng”, “Ngày đáo hạn”, “giá trị tài khoản”, “giá trị hoàn lại”… và nhiều hơn nữa. Những thuật ngữ này sẽ làm nhiều người tham gia bảo hiểm khó có thể nắm bắt rõ ràng về những lợi ích và nghĩa vụ của bản thân. Cùng Baovecuocsong.com.vn tìm hiểu về những thuật ngữ thường gặp trong các hợp đồng Bảo hiểm.


Bảo hiểm Nhân thọđôi lúc sẽ rất khó hiểu với những thuật ngữ như “Năm hợp đồng”, “Ngày đáo hạn”, “giá trị tài khoản”, “giá trị hoàn lại”… và nhiều hơn nữa.Những thuật ngữ này sẽ làm nhiều người tham gia bảo hiểm khó có thể nắm bắt rõ ràng về những lợi ích và nghĩa vụ của bản thân. Cùng Baovecuocsong.com.vn tìm hiểu về những thuật ngữ thường gặp trong Bảo hiểm Nhân thọ để chắc chắn rằng bạn đã hiểu thấu đáo quyền và nghĩa vụ của bản thân trong mỗi hợp đồng bảo hiểm


1.  Q: Giá trị Tài khoản Hợp đồng là gì?
A: Là số tiền được tích lũy từ các khoản phí bảo hiểm được phân bổ sau khi đã trừ đi Khoản Khấu trừ hàng tháng và các chi phí khác có liên quan (nếu có). Giá trị Tài khoản Hợp đồng được tính lãi hàng tháng theo mức Lãi suất công bố quy định trong Bản Quy tắc và Điều khoản này.

2.  Q: Khoản Khấu trừ hàng tháng là gì?
A:Là khoản Phí Bảo hiểm rủi ro và Phí Quản lý hợp đồng mà Chubb Life khấu trừ từ Giá trị Tài khoản Hợp đồng vào Ngày Khấu trừ hàng tháng theo quy định trong HĐBH.
3.  Q: Phí Bảo hiểm rủi ro là gì?
A là khoản chi phí được tính toán dựa trên cơ sở rủi ro của quyền lợi bảo hiểm mà Người được Bảo hiểm tham gia và được tính theo độ tuổi hiện tại, giới tính, tình trạng sức khỏe và nghề nghiệp của Người được Bảo hiểm.

4.  Q: Phí Quản lý hợp đồng là gì?
A:Là các khoản chi phí để thực hiện các công việc cần thiết cho việc duy trì hiệu lực của Hợp đồng Bảo hiểm hàng tháng.

5.  Q: Quỹ Liên kết chunglà gì?
A:Là quỹ được hình thành từ nguồn phí bảo hiểm của các Hợp đồng Bảo hiểm Liên kết chung và được đầu tư sinh lợi theo chính sách đầu tư do Chubb Life quy định tùy từng thời điểm. Bên mua Bảo hiểm sẽ được hưởng lãi trên Giá trị Tài khoản Hợp đồng tùy thuộc vào hiệu quả hoạt động của Quỹ Liên kết chung tuân theo các quy định nêu tại Bản Quy tắc và Điều khoản này.

6.  Q: Mệnh giá Bảo hiểm là gì?
A: Là giá trị để tính Số tiền Bảo hiểm của Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản hoặc Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng được Chubb Life chấp thuận bảo hiểm và thể hiện tại Trang Thông tin Chi tiết Hợp đồng Bảo hiểm hoặc Giấy Chứng nhận Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng. Mệnh giá Bảo hiểm có thể được điều chỉnh hoặc thay đổi theo quy định tại Hợp đồng Bảo hiểm và được nêu rõ tại Giấy chứng nhận điều chỉnh Mệnh giá Bảo hiểm.

7.  Q: Tuổi bảo hiểm là gì?
A: Là tuổi theo ngày sinh nhật gần nhất đã qua của Người được Bảo hiểm vào Ngày hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm hoặc Ngày hiệu lực Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng, tùy theo ngày nào đến sau. Tuổi bảo hiểm là tuổi được dùng làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, quyền lợi bảo hiểm và để áp dụng các quy tắc, điều kiện và điều khoản của Hợp đồng Bảo hiểm.

8. Q: Năm tài chínhlà gì?
A: Là khoảng thời gian một năm, tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của cùng một năm.

9. Q: Phí Bảo hiểm được phân bổ là gì?
A: Là hiệu số giữa Số tiền thực đóng với Phí ban đầu và được phân bổ vào tài khoản Hợp đồng Bảo hiểm để hưởng lãi và làm tăng Giá trị Tài khoản Hợp đồng.

10. Q: Phí ban đầulà gì?
A: Là khoản phí được khấu trừ từ Số tiền thực đóng trước khi được phân bổ vào Giá trị Tài khoản Hợp đồng.

11. Q: Năm hợp đồnglà gì?
A:Là thời hạn một năm tính từ Ngày hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm hoặc từ Ngày đáo niên của các năm tiếp theo của Hợp đồng Bảo hiểm.

12. Q: Ngày hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm là gì?
A: Là ngày Hợp đồng Bảo hiểm chính thức có hiệu lực. Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực kể từ Ngày phát hành Hợp đồng Bảo hiểm nếu Người được Bảo hiểm còn sống vào Ngày phát hành Hợp đồng Bảo hiểm, ngoại trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

13. Q: Ngày đáo hạn của Hợp đồng Bảo hiểm là gì?
A:Là ngày kết thúc Thời hạn Bảo hiểm của Hợp đồng Bảo hiểm.

14. Q: Thời hạn Hợp đồng Bảo hiểm là gì?
A:Là thời hạn kể từ Ngày hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm cho đến Ngày đáo hạn của Hợp đồng Bảo hiểm.

15. Q: Thời hạn Bảo hiểm là gì?
A: Là khoảng thời gian kể từ Ngày hiệu lựcHợp đồng Bảo hiểm hoặc Ngày hiệu lực Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng cho đến hết Ngày đáo hạn của Hợp đồng Bảo hiểm hoặc của Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng được quy định cụ thể trong Bản Quy tắc và Điều khoản.