CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH

THÔNG TƯ SỐ 115/2013/TT-BTC

THÔNG TƯ SỐ 115/2013/TT-BTC THÔNG TƯ SỐ 115/2013/TT-BTC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 115/2013/TT-BTC NGÀY 20/8/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN BẢO HIỂM HƯU TRÍ VÀ QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN  BỘ TÀI CHÍNH ______ SỐ: 130/2015/TT-BTCCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...

read more

THÔNG TƯ SỐ: 101/2013/TT-BTC

THÔNG TƯ SỐ: 101/2013/TT-BTC THÔNG TƯ SỐ: 101/2013/TT-BTC, HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ BẢO VỆ NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM. BỘ TÀI CHÍNH ______ Số: 101/2013/TT-BTCCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________ Hà Nội, ngày 30 tháng 07...

read more

THÔNG TƯ 43/2016/TT-BTC

THÔNG TƯ 43/2016/TT-BTC THÔNG TƯ 43/2016/TT-BTC, SỬA ĐỔI ĐIỀU 5 THÔNG TƯ SỐ 116/2014/TT-BTC NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM THỰC HIỆN BẢO HIỂM THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2014/NĐ-CP...

read more

Thông tư số: 125/2012/TT-BTC

Thông tư số: 125/2012/TT-BTC Thông tư số: 125/2012/TT-BTC, Hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài  BỘ TÀI CHÍNH ______ SỐ:...

read more

Thông tư SỐ: 195/2014/TT-BTC

Thông tư SỐ: 195/2014/TT-BTC Thông tư SỐ: 195/2014/TT-BTC, hướng dẫn đánh giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm.  BỘ TÀI CHÍNH ______ SỐ: 195/2014/TT-BTCCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________ Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2014 ...

read more

Thông tư liên tịch Số: 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN

Thông tư liên tịch Số: 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN Thông tư liên tịch Số: 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN, hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.  BỘ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT...

read more

Thông tư số 135/2012/TT-BTC

Thông tư số 135/2012/TT-BTC Thông tư số 135/2012/TT-BTC, hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị.  BỘ TÀI CHÍNH ______ SỐ: 135/2012/TT-BTCCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________ Hà Nội, Ngày 15 tháng 08 năm...

read more

Thông tư số 124/2012/TT-BTC

Thông tư số 124/2012/TT-BTC THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật...

read more

Địa chỉ: Tầng 5, số 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

ĐT: (84) – 24 – 3942 8106   Fax: (84) – 24 – 3942 2601

Email : hiephoibaohiem@iav.vn

Địa chỉ: Tầng 5, số 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

ĐT: (84) – 24 – 3942 8106   Fax: (84) – 24 – 3942 2601

Email : hiephoibaohiem@iav.vn

Trang tin chính thức của các doanh nghiệp Bảo hiểm Nhân thọ tại Việt Nam.

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 233/GP–BC do Bộ VHTT cấp ngày 11/8/2006.

Trang tin chính thức của các doanh nghiệp Bảo hiểm Nhân thọ tại Việt Nam.

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 233/GP–BC do Bộ VHTT cấp ngày 11/8/2006.